Những phím tắt cơ bản trong MacOS

Một số kí hiệu phím trên hệ điều hành MacOS:

 • Command (hay Cmd) ⌘.
 • Shift ⇧.
 • Option (hay Alt) ⌥.
 • Control (hay Ctrl) ⌃.
 • Caps Lock ⇪.
 • Esc ⎋.

Phím tắt chung (có thể sử dụng trên nhiều ứng dụng khác nhau)

Nếu các bạn đã thành thục phím tắt trên Windows thì bạn sẽ nhận ra những phím tắt này hoàn toàn tương đương, bạn chỉ cần thay nút ⊞ bằng ⌘.

 • ⌘ + X (Command + X): Cut.
  Cắt nội dung đang chọn và đưa vào bộ nhớ tạm (clipboard).
 • ⌘ + C (Command + C): Copy.
  Sao chép nội dung đang được chọn và đưa vào bộ nhớ tạm (clipboard). Phím tắt này cũng có thể dùng trên các file trong Finder.
 • + V (Command + V): Paste.
  Dán nội dung trong bộ nhớ tạm (clipboard) vào vị trí hiện tại của tài liệu hoặc app. Phím tắt này cũng có thể dùng trên các file trong Finder.
 • + Z (Command + Z): Undo. 
  Hoàn tác lại lệnh phía trước. Bạn cũng có thể ấn tổ hợp ⇧-⌘-Z để Redo (lệnh ngược lại của Undo). Ở một số ứng dụng, bạn có thể Undo và Redo nhiều lần.
 • + A (Command + A): Select All.
  Chọn toàn bộ tài liệu hoặc file.
 • + F (Command + F): Find items.
  Tìm với những keyword do bạn nhập vào hoặc mở ra cửa sổ tìm kiếm.
 • + M (Command + M): Minimize.
  Thu nhỏ cửa sổ hiện tại.
 • + O (Command + O): Open.
  Mở file đang được chọn, hoặc mở một cửa sổ để chọn file cần mở.
 • + P (Command + P): Print.
  In file.
 • + S (Command + S): Save.
  Lưu file.
 • + T (Command + T): New tab.
  Mở tab mới của ứng dụng.
 • + W (Command + W): Close window.
  Đóng một cửa sổ ứng dụng.

Các phím tắt khoá máy, ngủ, tắt mở máy, …

 • Nút nguồn : Ấn để mở máy hoặc đánh thức máy đang ở chế độ ngủ. Ấn và giữ 1.5 giây để đưa máy của bạn vào chế độ ngủ. Tiếp tục giữ để cưỡng chế tắt máy.
 • ⌃ + ⌘ + Q (Control + Command + Q): Lock screen.
  Dùng để khoá màn hình.
 • ⇧ + ⌘ + Q (Shift + Command + Q): Log out.
  Đăng xuất khỏi user hiện tại. (Bạn sẽ bị hỏi để xác nhận thao tác)
 • ⌥ + ⌘ + ⎋ (Option + Command + Esc):Force quit.
  Bật menu để có thể cưỡng chế tắt ứng dụng (tương tự như Task Manager của Windows).
 • ⌘ + Q (Command + Q): Close app.
  Đóng ứng dụng đang dùng.

Một số phím tắt hữu ích khác

 • ⌘ + ⇧ + 3 (Command + Shift + 3): Chụp toàn bộ màn hình.
 • ⌘ + ⇧ + 4 (Command + Shift + 4): Chụp ảnh màn hình cho một phần được chọn trên màn hình.
 • ⌘ + ⇧ + 5 (Command + Shift + 5): Tương tự như lệnh trên nhưng sẽ hiện thị sẵn một khung hình chữ nhật.
 • ⌘ + Tab (Command + Tab): Chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở.
 • ⌃ + ↑ (Control + Up Arrow): Hiển thị tất cả các ứng dụng đang mở.
 • ⌘ + Space (Command + Space): Bật Spotlight để tìm kiếm.
 • ⌃ + Space (Control + Space): Chuyển đổi bộ gõ.

Viết một bình luận