Một số lệnh cơ bản trong Terminal

Áp dụng đối với Windows PowerShell trên Windows hoặc Terminal trên MacOS, Ubuntu, …

 1. pwd (path working directory): In ra đường dẫn vị trí hiện tại của bạn.
 2. ls (list): Hiển thị danh sách các tập tin và thư mục tại vị trí hiện tại của bạn (không bao gồm file ẩn).
 3. ls -a (list all): Hiển thị danh sách các tập tin và thư mục tại vị trí hiện tại của bạn (bao gồm cả file ẩn).
 4. cd .. : Di chuyển đến thư mục cha của thư mục hiện tại.
 5. cd – : Di chuyển đến thư mục trước khi di chuyển đến thư mục hiện tại (back).
 6. cd hoặc cd ~ : Di chuyển đến thư mục user.
 7. cd / : Di chuyển đến thư mục root.
 8. cd <tên thư mục con> : Di chuyển đến thư mục con của thư mục hiện tại.
 9. cd <đường dẫn> : di chuyển đến vị trí đường dẫn.
 10. rm <tên tệp tin hoặc thư mục rỗng> (remove): Xoá tệp tin hoặc thư mục rỗng.
 11. rm -r <tên thư mục> : Tương tự lệnh trên nhưng có thể xoá những thư mục không rỗng.
 12. mkdir <tên thư mục> (make directory): Tạo thư mục mới ở vị trí hiện tại.
 13. touch <tên tập tin> : Tạo file mới ở vị trí hiện tại.

Mẹo: Để dịch chuyển con trỏ đến vị trí bất kì trên dòng lệnh bạn có thể nhấn giữ Alt (Option) và click vào điểm đó.

Viết một bình luận